در نظرسنجی سایت صما در خصوص چهره سال 92 صنعت ساختمان، جمشید برزگر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان چهره سال 92 صنعت ساختمان در بخش خصوصی انتخاب شد. بر اساس این گزارش، برزگر از مجموع 9951تعداد آرا، 2620 رای به خود اختصاص داد و توانست با کسب بیشترین آرا معادل 26.3% از کل آرای داده شده، عنوان چهره سال 92 صنعت ساختمان در بخش خصوصی را از بین کاندیداهای معرفی شده از سوی مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان و راه کشور کسب کند.

لازم به ذکر است، مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان و راه کشور، امید دارد که چهره سال 92 صنعت ساختمان با توجه به چالش های عمده موجود در بخش خصوصی، در آستانه سال جدید کسب این عنوان را به منزله یک مسئولیت خطیر در سال های آتی تلقی نماید. در این میان باید اذعان داشت که تمام کاندیداهای معرفی شده به عنوان افرادی که زحمات زیادی برای این کشور کشیده و اقدامات مهمی انجام داده اند، به عنوان چهره های شاخص صنعت ساختمان، منتخبان این حوزه محسوب می شوند و نتیجه این نظرسنجی صرفا یک انتخاب از سوی مخاطبان این بخش بوده است.

همچنین مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان و راه کشور امید دارد که برگزاری این نظرسنجی در سال های آتی ادامه داشته باشد.

جستجو

+98 41 33366948